หลงลืมตามวัยหรือสมองเสื่อม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

บ้านศรีสุขเมืองทอง ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง สถานดูแลผู้ป่วย สถานดูแลคนไข้ สถานดูแลผู้สูงวัย สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลคนไข้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต ศูนย์ดูแลผู้พิการ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ในรูปแบบที่พักมาตรฐานเยี่ยงโรงพยาบาล แต่บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจเยี่ยงญาติสนิทผู้เป็นที่รัก ค่าบริการ ราคากันเอง ย่อมเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

#ผู้สูงอายุปกติ

   • สามารถทำกิจวัตรได้ปกติ
   • จะบอกว่าตนเองความจำไม่ได้ แต่สามารถบอกได้ว่าลืมอะไร
   • มีความกังวลเกี่ยวกับความทรงจำของตนเอง
   • จำเรื่องราวสำคัญได้
   • บางครั้งนึกค่ามี่จะพูดไม่ได้
   • ไม่หลงทางในสถานที่ที่คุ้นเคย บางครั้งอาจใช้เวลานึกเล็กน้อย
   • ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปได้ และเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้
   • มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ปกติ

#ผู้ป่วยสมองเสื่อม

   • ต้องให้ผู้อื่นช่วยทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ
   • ไม่สามารถนึกออกว่าตนเองลืมอะไร
   • คนในครอบครัวกังวลเกี่ยวกับความจำของผู้ป่วยมากกว่าตัวผู้ป่วยเอง
   • ความจำระยะสั้นแย่ลงจนสังเกตได้ ทั้งการจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น และความสามารถในการสนทนา
   • นึกคำพูดไม่ออกมากขึ้น นึกคำนาน และใช้คอื่นแทน เช่น เรียก “นาฬิกา” ว่า “อันที่ดูเวลา”
   • หลงทางในสถานที่ที่คุ้นเคยในขณะที่เดิน หรือขับรถ
   • ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปได้ และไม่สามารถเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้
   • ขาดความสนใจในการเข้าสังคม และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม

ที่มา : นานาสาระเพื่อสุขภาพที่ดี