บ้านศรีสุขเมืองทองได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันและบรรเทาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid 19

ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ในช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์นี้บ้านศรีสุขเมืองทองได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันและบรรเทาการแพร่กระจายเชื้อไวรัสที่มีอยู่ทั่วโลก ดังนี้
1.ตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลที่อยู่ภายในอาคารหรือจะเข้ามาภายในอาคาร ด้วยเครื่อง Infared Thermometer พร้อมให้ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์
2.ให้พนักงานทุกท่านใส่ผ้าปิดปากและจมูกตลอดเวลาที่อยู่ในห้องผู้รับบริการ และขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้ล้างมือด้วยนำ้และสบู่เหลวทุกครั้งก่อนและหลังการสัมผัสหรือให้การดูแลผู้รับบริการ
3. ให้ใช้หลักระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ห้ามรวมตัวกันการพูดคุยกันต้องเว้นระยะห่างกัน 1.5-2 เมตร บัดนี้ ทางบ้านศรีสุขเมืองทอง มีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือญาติผู้รับบริการ ให้งดเยี่ยมผู้รับบริการเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้งดเยี่ยมตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ ด้วยรักและห่วงใย จากบ้านศรีสุขเมืองทอง www.baansrisuk.net
4. มาตรการที่เราป้องกันไวรัสโควิค โดยการประสานงานขอให้เทศบาลมาช่วยพ่นฉีดยาป้องกันให้ทั้งสองตึก คือตึกบริการและตึกหอพักพยาบาล