“การหกล้มในผู้สูงอายุ”อันตรายที่เราสามารถป้องกันได้

“การหกล้มในผู้สูงอายุ” อันตรายที่เราสามารถป้องกันได้ คุณจิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล